mail@hebrewschool-bg.org

Политика на преследване

Протокол на “Конференцията от Ванзее” от 20 януари 1942г

Забележка: Следният документ е преписка на оригиналния протокол, който се намира в политическия архив на Външно министерство в Берлин (източник: Inland IIg177, стр. 166-180)

Секретен документ на Райха

30 екземпляра, 16. екземпляр

Протокол на съвещанието

I. В проведеното на 20.1.1942г. в Берлин, Am Großen Wannsee 56/58, съвещание относно окончателното разрешаване на еврейския въпрос участваха:

Гаулайтер Др. Майер и райхсамтлайтър (Reichsamtleiter)
Др. Лайбрандт
Министерството на източните територии (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete)
Държавен секретар Др. Щукарт

Вътрешно министерство на Райха

Държавен секретар Нойман Ведомство за изпълнение на четиригодишния план

Държавен секретар Фрайслер Министерство на правосъдието (Reichsjustizministerium)
Държавен секретар Бюлер Генерално Губернаторство
Заместник държавен секретар Лутер Външно министерство
СС-Оберфюрер (Oberführer) Клопфер Централно бюро на партията
Завеждащия отдел (Ministerialdirektor)
Крицингер
Канцлерство на Райха
СС- Групенфюрер (Gruppenführer) Хофман  Главно управление “Раса и преселение” (Rasse- und Siedlungshauptamt)
СС- Групенфюрер (Gruppenführer) Мюлер
СС-Оберщурмбанфюрер (Obersturmbannführer)
Айхман

Главно управление за сигурност на Райха (Reichssicherheitshauptamt)
СС-Оберфюрер (Oberführer)
Др. Шьонгарт, командир от полицията по
сигурност и на Cлужбата за сигурност (SD)
в Генералното Губернаторство


Полиция по сигурност и Cлужба за сигурност (SD)
СС- Щурмбанфюрер (Sturmbannführer)
Др. Ланге командир на Полицията по сигурност
и на Службата за сигурност (SD) в окръг Латвия като
заместник на командира на Полицията по сигурност и на Службата за сигурност (SD) на полицейското управление Остланд
(Reichskommissariat Ostland)
Полиция по сигурност и Служба за сигурност (SD)

I. Шефът на Полицията по сигурност и на Службата за сигурност, СС-Обергрупенфюрер Хайдрих, предаде в началото поръчката на Райхмаршала към отговорните за приготовленията за окончателното разрешаване на еврейския въпрос и подчерта, че е поканен, за да разяснява основните въпроси.

Желанието на маршала да му бъде предоставен план за организаторските, делови и материални действия по отношение на окончателното разрешаване на Еврейския въпрос, изисква предварителното съвместно разискване на тези въпроси от тук представените главни институции с оглед на паралелното (съгласуваното) провеждане на плана.

Отговорността за разработването на окончателното разрешаване на Еврейския въпрос се носи от СС-Райхсфюрера (Reichsführer) и шеф на немската полиция ( шеф на полицията по сигурност и на SD), без оглед на географските граници.

Шефът на Полицията по сигурност и на SD изложи освен това кратка ретроспекция на досега водената борба срещу този противник. Основните моменти са:

а) прогонването на евреите от отделните селища на немския народ

б) прогонването на евреите от територията на немския народ

В рамките на изпълнението на тези мерки беше засилено и ускорено планираното изселване на евреите от територията на Райха като единствено временно решение.

По настояване на Райхсмаршала през 1939 г. беше основана централа за изселване на евреите, чието управление беше поверено на шефа на Полицията по сигурност и на SD. Тя има основно следните задачи:

а) да се грижи за всички необходими приготовления за едно по-засилено изселване на евреите,

б) да отклони потока на изселване,

в) да ускори изселването в отделни случаи,

Целта е да се прочистят немските територии от евреи по легален път.

всички бяха наясно с негативните последици, които едно подобно засилване на изселването донесе. Ние обаче трябваше да се примирим с тях, поради липсата на други възможности за разрешаване.

Изселническите работи не бяха проблем само за немския Райх, но също и впоследствие за органите на властта в крайните страни на заселване. Финансовите трудности като увеличаване на обществените разходи и разходите за устройство от страна на чуждестранните правителства, недостатъчни бордови места, засилените ограничения и забрани за изселване затрудниха изключително изселническите работи.

Въпреки трудностите в периода от вземане на властта до 31. 10. 1941 г. включително са изселени около 537 000 евреи.От тях:

От 30.1.1933 от Стария Райх                                                        около 360.000

От 15.3.1938 от Остмарк                                                                 около 147.000

От 15.3.1939 от протекторатите Бохемия и Моравия      около 30.000

Финансирането на изселването се осъществи чрез самите евреи и еврейски политически организации. За да се избегне оставането на пролетаризираните евреи, се действа на принципа, че заможните евреи финансират изселването и на бедните; тук, степенувана според състоянието, се отчита съответна сума, която се използва за покриване на финансовите задължения, произтичащи в рамките на изселването на бедните евреи.

Освен постъпленията от марки бяха необходими и валутни постъпления за обществени разходи и разходи за устройство. За да се щади немският валутен резерв, чуждестранните еврейски институции, представени от местни еврейски организации, бяха задължени да се погрижат за съответните валутни постъпления

Така, чрез “подаряване” от страна на чуждестранните евреи до 30.10. 1941 г., бяха предоставени около 9 500 000 долара.

Междувременно СС-Райхфюрера и шеф на немската полиция забрани изселването на евреи поради опасностите, които то носи със себе си по време на война и с оглед на възможностите на изтока.

III.. Вместо изселването, като по-нататъшна възможност за разрешаване и в съответствие с предоставеното от Фюрера разрешение, в сила влиза евакуирането на евреите на изток.

Тези действия трябва да бъдат разглеждани само като отклонена мярка, но тъкмо така ще бъде натрупан онзи опит, който ще бъде от важно значение с оглед на плануваното окончателно решаване на еврейския въпрос.

В рамките на окончателното разрешаване на еврейския въпрос в Европа става въпрос за около 11 милиона евреи, които са разпределени както следва в отделните страни:

Страна

Брой

А. Стария Райх

Остмарк

Източни територии

Генерално губернанство

Бялосток

Протекторатите Бохемия и Моравия

Естония -свободна от евреи-

Латвия

Литва

Белгия

Дания

Франция / окупирана територия

Франция / неокупирана територия

Гърция

Холандия

Норвегия

Б. България

Англия

Финландия

Ирландия

Италия включително Сардиния

Албания

Хърватска

Португалия

Румъния включително Бесарабия

Швеция

Швейцария

Сърбия

Словакия

Испания

Турция (европейска част)

Унгария

СССР

Украйна

Беларус без Бялосток

131.800

43.700

420.000

2.284.000

400.000

74.200

3.500

34.000

43.000

5.600

165.000

700.000

69.600

160.800

1.300

48.000

330.000

2.300

4.000

58.800

200

40.000

3.000

342.000

8.000

18.000

10.000

88.000

6.000

55.500

742.800

5.000.000

2.994.684

446.484

Заедно повече от:

11.000.000

Посоченият брой евреи се отнася само за вярващите евреи, тъй като определението “евреин” на основа на расови белези липсва в някои от страните. Разрешаването на проблема ще се сблъска с трудности, особено в Унгария и Румъния, предвид общото поведение и мнение. Така например дори сега в Румъния евреинът може срещу пари да се подсигури със съответните документи, които да му осигурят чужда националност. Влиянието на евреите във всички територии на СССР е известно. В европейската част живеят около 5 млн., в азиатската – около 250 000 хил. евреи. Разделението в трудови категории на пребиваващите в европейската част на СССР евреи е както следва:

В селското   стопанство 9,1%
Като градски служители 14,8%
В търговията 20,0%
Като държавни служители 23,4%
В частния сектор като – Лечители, журналисти, в   театър, и т.н 32,7%

Под съответното ръководство в рамките на окончателното разрешаване евреите трябва да пристигнат по подходящ начин като работници в изтока. В големи работнически звена, разделени по пол, работоспособните евреите ще строят улици в тези райони, като без съмнение голяма част от тях ще отпадне по естествен път.

Цялата останала накрая наличност ще трябва да бъде съответно третирана, тъй като несъмнено се касае за най-издръжливата, останала след естествения подбор наличност, която може като зародиш да възобнови еврейството, след като бъде освободена. (Пример е опитът на историята.)

В рамките на практическото изпълнение на окончателното разрешение Европа ще бъде претърсена от Запад на Изток. Територията на Райха, включително протекторатите Бохемия и Моравия ще трябва да бъдат претърсени най-напред, дори само заради нуждата от жилища или други социално-политически нужди.

Евакуираните евреи ще бъдат транспортирани най-напред до така наречените временни гета, от които впоследствие ще бъдат транспортирани на изток.

Важно изискване, допълни СС – Обергрупенфюрера Хайдрих, въобще за извършването на евакуирането, е да бъде точно посочен кръгът от хора, за които става въпрос.

Определено е евреи на възраст повече от 65 години да не бъдат евакуирани, а да бъдат премествани в гета за възрастни, такова е предвидено в Терезиенщад.

Освен тази възрастова категория – от намиращите се в Стария Райх и Остмарк около 280 000 евреи около 35 % са над 65 години – в гетата за възрастни продължават да бъдат приемани тежко ранени във войната евреи и евреи с отличие от войната (EK I). С това целесъобразно решение с един удар ще бъдат прекъснати много интервенции

Започването на отделните масивни мерки за евакуиране ще продължи да зависи от развитието на войната. По отношение на изпълнението на окончателно решаване в окупираните и контролирани от нас европейски територии беше предложено, взетите под внимание референти на Външно министерство да се съгласуват с отговорните референти на Полицията по сигурност и на SD.

В Словакия и Хърватска съгласуването вече не е толкова трудно, тъй като основните, ключови въпрос вече са намерили своето разрешени там. В Румъния правителството също вече е назначило “отговорен за евреите” представител. В Унгария е задължително в най-кратко време на унгарското правителство да бъде наложен съветник по еврейските въпроси.

С оглед на започването на приготовленията за разрешаването на проблема в Италия, СС-Обергрупенфюрера Хайдрих смята за уместно да се установи връзка с шефа на Полицията по тези въпроси.

В окупираните и неокупирани територии на Франция регистрирането на евреите за евакуиране ще протече вероятно без големи трудности пред себе си.

Заместник държавният секретар Лутър изтъкна, че при задълбоченото изпълнение на решаването в някои страни и по-специално северните страни, ще възникнат трудности и следователно се препоръчва, тези страни засега да бъдат оставени на заден план. Предвид малкия брой на евреите, за които става въпрос, това няма да окаже голямо внимание върху решаването на въпроса. Външно министерство не вижда големи трудности в Югоизточна и Западна Европа.

СС-Групенфюрер Хофман възнамерява да изиска изпращането на съветник от Главна служба “Раса и преселение”, за да дава информация от всякакъв вид в Унгария, когато на шефа на Полицията по сигурност и на SD там се отдаде тази възможност. Беше подчертано, че този съветник от Главна служба “Раса и преселение”, който не трябва да участва активно, ще бъде официално назначен като помощник на полицейското аташе.

IV. В рамките на проекта за окончателното решаване правовата основа ще бъдат до голяма степен нюрнбергските закони, но с изискването безвъзвратното прочистване да обхване и решаването на въпросите със смесените бракове и на мишлингите (Mischling)

Шефът на Полицията по сигурност и на SD уточнява теоретично, с оглед на преписка от Директора на Канцлерството, следните точки:

1) Третиране на мишлинги (Mischling) от първа степен.

Мишлинги от първа степен се третират, с оглед на окончателното решаване на Еврейския въпрос, като евреи.

В тази група не попадат:

а) мишлинги от първа степен, които са в брак с чистокръвни немци, от които имат деца със статут на мишлинги втора степен. Тези мишлинги от втора степен са равни на немците.

б) мишлинги от първа степен, на които са издаден специални удостоверения от високопоставени институции на партията или държавата, независимо от местожителството.

Всеки един случай трябва да бъде проверяван, като не е изключено, че проверката може да е в ущърб на мишлинга.

Изискването за издаване на специално удостоверение трябва винаги да бъде особени заслуги на мишлинга. (А не заслуги на чистокръвно немските родители или брачен партньор.)

Освободеният от евакуиране мишлинг от първа степен трябва да бъде стерилизиран, за да се избегне всякакво потомство и за да се реши проблемът с мишлингите. Стерилизирането следва доброволно. То обаче е изискване за оставане в Райха. Стерилизираният мишлинг след това е освободен от всякакво третиране, на каквото е бил подложен до този момент.

1) Третиране на мишлинги от втора степен

Мишлингите от втора степен са принципно равни на немците, с изключение на следните случаи, в които мишлингите от втора степен са равни на евреите:

а) Мишлингът произхожда от брак между копелета (двете страни са мишлинги)

б) Расовите белези на мишлинга от втора степен са особено силни и несъмнено го причисляват към евреите.

в) Особено силна полицейска или политическа преценка на мишлинга от втора степен, която оценява, че той се чувства и действа като евреин.

Дори когато мишлинга от втора степен е в брак с чистокръвен немец, не трябва да се правят изключения.

1) Бракове между евреи и чистокръвни немци

Във всеки отделен случай трябва да се преценява дали еврейската страна да бъде евакуирана или под внимание на последиците, които една такава мярка би имала върху немските роднини, да бъде преместена в гето за възрастни.

2) Бракове между мишлинги от първа степен и чистокръвни немци

а) без деца

Ако от брака не съществуват деца, то мишлингът от първа степен бива евакуиран или преместен в гето за възрастни. (Същото третиране както при бракове между чистокръвни евреи и чистокръвни немци, точка 3. )

б) с деца

Ако от брака има деца (мишлинги втора степен) те биват, ако са приравнени към евреи, евакуирани заедно с мишлинга от първа степен или премествани в гето. Ако тези деца бъдат приравнени към немци (нормалния случай), те не подлежат на евакуиране, а заедно с тях и мишлинга от първа степен.

1) Бракове между мишлинги от първа степен и мишлинги от първа степен или евреи

При тези бракове всички (включително децата) се третират като евреи и биват следователно евакуирани или премествани в гето.

2) Бракове между мишлинги от първа степен и мишлинги от втора степен

И двете страни биват евакуирани или премествани в гето, без да бъде вземано под внимание дали има деца или не, тъй като децата има по правило расово повече еврейска кръв от мишлингите от втора степен.

СС-Групенфюрерът Хофман е на мнение, че стерилизирането трябва да бъде възможно най-широко прилагано, най-малкото мишлингът трябва да бъде поставен

пред избора да бъде стерилизиран или евакуиран, при което би избрал стерилизирането.

Държавният секретар Др. Щукарт установи, че практическото изпълнение на гореспоменатите възможности за изчистване на въпросите на смесените бракове и мишлинги ще доведе до безкрайна административна работа в тази си форма. Заради биологическите факти, ако не за друго, Държавният секретар Др. Щукарт предложи да се въведе насилствена стерилизация.

За улесняването на разрешаването на проблема с мишлингите трябва да се обсъдят и други възможности, като например законодателите да могат да обявят: “Тези бракове са разтрогнати”.

С оглед на отражението на евакуирането на евреите върху икономическият живот, Държавният секретар Нойман предложи работещите във важните, военни предприятия евреи да не бъдат транспортирани засега, докато не се намерят техни заместници.

СС- Обергрупенфюрера Хайдрих посочи, че така или иначе според рамките за провеждане на евакуирането, тези евреи не биха били евакуирани.

Държавният секретар Др. Бюлер натърти, че Генералното губернаторство ще поздрави с добре дошло окончателното разрешаване, ако то започне в Генералното губернаторство, тъй като тук транспортният проблем не играе първостепенна роля,

а и трудовите причини не биха пречили на протичането му. Евреите трябва да бъдат отстранени колкото се може по-скоро от територията на Генералното губернаторство, тъй като точно тук евреинът е носител на извънредно голяма епидемична опасност и носи безпорядък в икономическата структура на страната чрез все още продължаващата незаконна търговия. От 2 ½ милиона евреи, за които става въпрос, множеството е негодно за работа.

Държавният секретар Др. Бюлер потвърди също, че за разрешаването на Еврейския въпрос в рамките на Генералното губернаторство, е отговорен шефът на Полицията по сигурност и на SD и неговата работа ще бъде подпомагана от органите на властта в Генералното губернанство. Той има само една молба, именно възможно най-скорошното решаване на Еврейския въпрос в този район.

Накрая бяха обсъдени различни начини за разрешаването, от страна на Гаулайтера Др. Майер и на Държавния секретар Др. Бюлер беше застъпена позицията, че трябва да се проведат подготвителни дейности в рамките на окончателното разрешаване в засегнатите райони, но трябва да се избягва обезпокояването на населението.

С молбата на шефа на Полицията по сигурност и на SD към всички участници в съвещанието да му бъде оказана съответната подкрепа при извършването на разрешаването, съвещанието беше закрито.

Оставете коментар


Refresh© 2012

Scroll to top